Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Kërkesa për blerje dhe furnizim të librave dhe materialeve arsimore, edhe në formë dixhitale, për institucionet arsimore shkollore dhe universitetet jashtë vendit për mbështetjen e mësimit të gjuhës italiane

Data:

11/03/2020


Kërkesa për blerje dhe furnizim të librave dhe materialeve arsimore, edhe në formë dixhitale, për institucionet arsimore shkollore dhe universitetet jashtë vendit për mbështetjen e mësimit të gjuhës italiane

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI - DGSP - Drejtoria e Përgjithshme për promovimin e sistemit të shtetit) publikon thirrje drejtuar shkollave dhe universiteteve jashtë vendit për kërkesa për blerjen dhe furnizimin e librave dhe materialeve mësimore, edhe në formë dixhitale, për mbështetjen e mësimit të gjuhës italiane.

Institucionet arsimore dhe / ose universitare të interesuara janë vetëm ato publike, shtetërore ose të njohura me ligj. Këto institucione mund të paraqesin kërkesën përmes formularit të bashkëngjitur A, duke plotësuar secilën fushë. Kërkesat e hartuara në këtë mënyrë duhet t'i paraqiten Ambasadës, si në format PDF (me nënshkrimin e personit përgjegjës dhe vulën e institucionit aplikant) ashtu edhe në format Excel.

Për çdo qëllim të mirë, informojmë se materialet edukative mund të gjenden edhe në faqet e specializuara për mësimin e gjuhën italiane L2 / LS (përveç atyre të disa universiteteve italiane, përfshirë “Università di Bologna” dhe “Università per Stranieri di Perugia” dhe Siena, ju lutemi vini re edhe portalin www.italiano.rai.it ), të dobishëm për planifikimin e kurseve arsimore, përfshirë ato interaktive.

Ekzistojnë gjithashtu disa kurse në largësi falas të publikuara në portalin e gjuhës italiane: https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/corsionline.do.

Institucionet e interesuara duhet të shmangin paraqitjen e kërkesave për libra ose materiale audiovizuale që nuk janë në dispozicion, jashtë katalogut ose të vjetëruar nga pikëpamje didaktike, duke zgjedhur libra dhe / ose material arsimor të botuar në tre vitet e fundit. Kjo është në mënyrë që të thjeshtësohen procedurat e blerjes dhe të sigurohet punë e efektshme, përmes mjeteve të azhurnuara dhe didaktikisht të përparuara. MAECI, në fakt, nuk garanton marrjen e teksteve jashtë katalogut, në ribotim ose didaktikisht të vjetëruara.

Kërkesat për blerje duhet të arrijnë në Ambasadë deri në 08/04/2020 e cila - pas vlerësimit të Shefit të Misionit - do t'i dërgojë në MAECI deri më 15/04/2020.


401