Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Konferenca Ministrore e Projektit IPA 2017 "Kundërshtimi i krimeve të rënda në Ballkanin Perëndimor" (Brindizi, 29-30 tetor 2018)

Data:

02/11/2018


Konferenca Ministrore e Projektit IPA 2017

Në Brindizi, më 29-30 tetor, u mbajt Konferenca Ministrore të Projektit IPA 2017 "Kundërshtimi i krimeve të rënda në Ballkanin Perëndimor", e organizuar nga Departamenti i Sigurisë Publike të Ministrisë së Brendshme Italiane.

Në Konferencë pati pjesëmarrje Zv. Ministri i Punëve të Brendshme, Senatori Stefano Candiani dhe Shefi i policisë – Drejtor i përgjithshëm të Sigurisë Publike, Prefekti Franko Gabrieli. Gjithashtu morën pjesë edhe Delegacionet e gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në veçanti, delegacioni maqedonas u udhëheq nga Zv. Ministri i punëve të brendshme Agim Nuhiu dhe nga Shefi i Policisë Sasho Tasevski.

Ishte një eveniment i pasur me krahasime, diskutime dhe takime bilaterale, me qëllim nxitjen e bashkëpunimit më të madh rajonal përmes platformave operative për të luftuar kundër kërcënimeve të reja për sigurinë e brendshme të shteteve të BE-së nga krimi i organizuar dhe terrorizmit ndërkombëtar. U vë në pah realiteti konkret i problemeve të përbashkëta që kanë nevojë për zgjidhje të përbashkëta nëpërmjet një shkëmbimi më të madh të nevojshëm të informacioneve ndërmjet autoriteteve përkatëse dhe forcave policore.

Në kontekstin e Konferencës u zhvillua edhe një takim i përzemërt bilateral midis delegacionit italian dhe maqedonas, ku u përmendën marrëdhëniet e shkëlqyera dhe dëshira e përbashkët për ta forcuar ende më shumë bashkëpunimin dypalësh policor dhe gjyqësor.

https://www.facebook.com/ItalyinMKD/photos/pcb.1765628703559405/1765627753559500/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASeqhSg9xWYl3rqfhplypu-wT9V_S2Zkj1Uf6cnyxnLJ_M8RPDI5RnE0XHO1FI3XC8mOoEkA5_67wq&__xts__%5B0%5D=68.ARDTx6u8gKF74YTwkB1_ghbTyl2cKb6NMhs1xTkVQ50njKVRztEGq-rV0w3XZnwxRIZpcpfaToFRUEf1gAoX-Rf8NTnEN5T9uxy_HOA9uxYwAwQ93jh5H80AT6B97scFIKO2oozVLwBVYU_02DN4yCY1UNIK50u613arTTrdv327o-uPllwGFfNYOl5cms3-FIbu8Br2aY4CcCCgwRS8cJyGHDU

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.interno.gov.it%2Fit%2Fnotizie%2Fipa-2017-progetto-contrasto-crimine-organizzato-nei-balcani-occidentali%3Ffbclid%3DIwAR0v5CKTyi70dDNIGp9mgO97P8SOQk_Lye_WwCb6xCVp9bmMkYUZEFu0amc&h=AT2b-0O4u_XdNxbUG2Qp__RYaiALUPbKDfUiIvT1VttY2bIeViWNepNouRMrECdQ5Gs0Y_Guejb42tRB--AqXdtCq4B0wMIZokImxzKqjwN0WLPhUnJsjavy_ZzO2Z_9m-RadG-B_iWmjtzlw5aN-hAfwYSZTEJwWmdqvaKJiMtqjqg0FE2lStEFPalsb44VjZfGMCKHAMGj6Rv5zjkeCAUGD1F1LWTMyx52pli-N2MqRP5SdI03YnE3uGWkG-vDWXXEzaB32onPQNNYLDeCaQfMn7-Cs2J01eG-maq5yXUDQdAHRN-HHR6u34kl40zPpdEYGo-pQrKt4FQd6EE1In_dwLkaJ6rSBCJ9myWeHjjc8oO6TVV7BxsdAKIWgDoafXsBKB2Xkz2DhXU0DyohTedvKyd-l9dqofOl1I9M-kT0BmU6PbAmC1_2ivFYNegqsyA

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1939379802815674&set=pcb.1939380022815652&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxvBpoE3OvA8WHT6A9o4qu-PTHNg2SA9vdMtZfWjciwX8g5AyleGkBVxzozFjKS2oGCQrPt6RAc3_V&__xts__%5B0%5D=68.ARDL-AiCdPq-WEbBns3R81QLu_-oRBuh5bVyoGZ5Nr5zVN6ZQEzy-qup1LDyXDX8mgvYp9_XCYWiK08RAX30KDx53hkaCAxNnHpEpiu-6JLPYEUtMtXhVYDv0hXDvCgdU5O2lRKf1lGXzYbQBwW-b4tcHJ61B-y28_PoXRO-_6QKc2yVMteTPFYa5FwufYODgdDKUL29iKYekC2qmE41oC0y9KM

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1939750706111917&set=pcb.1939651842788470&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBd6rvJrdJm9SfBwyEjw55fhbZodf4HTYszNVbo7o3xQgtTpniW8AM5Vm_63O42eIEdvu_VwFNwL4ds&__xts__%5B0%5D=68.ARCYu3Qaq7srOULpgE-ZWD_aj3lpNDj8cJIVcVqVNp2mhhffIpWY1qujpWu8koyQ-Pt_V2bZAk081saV4eA4aloov6yRKAVI53HYIW_MBWDDZGOPuALB-82hp22lFqwZI6jeufvsUQQVhSLSqFM4gTcSgzZ2vU8DXmCfPJEZeVlwwEge4DXRHkrq713iU-ndNZOjAsVXpYXH6tLpRKxWiB8jcy8


308